Casa > Coneixement > Contingut
Mètodes per a l'anàlisi de l'àcid cròmic
Sep 19, 2018

Determinació del contingut de l'àcid cròmic a l'aire: després de la recollida de la mostra del filtre, es va dissoldre amb àcid sulfúric i després per la colorimetria (mètode Niosh) després d'afegir Diphenyl Kabbah.

Determinació del contingut d'àcid cròmic a l'aigua: després de l'extracció, la mostra es determina mitjançant espectrometria d'absorció atòmica o mètode colorimètric. Mètode d'eliminació de residus: el licor de residus d'àcid cromàtic concentrat es converteix en crom trivalent després de la reducció química, s'ajusta el pH de la solució, el precipita, el sediment per tractament d'abocadors de residus químics.